Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

NEWS

GMO a súdny dvor AND

Rozsudok Súdneho dvora 

Prítomnosť peľu geneticky modifikovaných rastlín

zo 6. septembra 2011 (C-442/09)

 

COURT of JUSTICE EC

Honey and food supplements containing pollen derived from a GMO        

are foodstuffs produced from GMOs which cannot be marketed without prior authorisation

 

Slovak                                                             English (Page down)

 

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Nemecko) - Karl Heinz Bablok a i./Freistaat Bayern

(vec C-442/09)1

(Geneticky modifikované potraviny - Nariadenie (ES) č. 1829/2003 - Články 2 až 4 a 12 - Smernica 2001/18/ES - Článok 2 - Smernica 2000/13/ES - Článok 6 - Nariadenie (ES) č. 178/2002 - Článok 2 - Včelárske produkty - Prítomnosť peľu geneticky modifikovaných rastlín - Dôsledky - Uvedenie na trh - Pojmy "organizmus" a "potraviny obsahujúce zložky vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov")

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Žalovaný: Freistaat Bayern

za účasti: Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe SA/NV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Výklad článku 2 bodov 5 a 10, článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 2 a článku 12 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, s. 1; Mim. vyd. 13/032, s. 432) - Neúmyselná a náhodná prítomnosť peľu pochádzajúceho z geneticky modifikovaných rastlín, ktoré už nemajú reprodukčnú schopnosť, vo včelárskych výrobkoch - Prípadný dosah na podmienky umiestnenia uvedených výrobkov na trh - Pojem "geneticky modifikovaný organizmus" a "vyrobený z GMO"

Výrok rozsudku

1.    Pojem geneticky modifikovaný organizmus v zmysle článku 2 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na látku, akou je peľ pochádzajúci z odrody geneticky modifikovanej kukurice, ktorý stratil svoju reprodukčnú schopnosť a nemá schopnosť prenosu genetického materiálu, ktorý obsahuje.

2.    Článok 2 body 1, 10 a 13, ako aj článok 3 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 1829/2003, článok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, a článok 6 ods. 4 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín sa majú vykladať v tom zmysle, že keď sa látka, akou je peľ obsahujúci DNA a geneticky modifikované bielkoviny, nemôže považovať za geneticky modifikovaný organizmus, výrobky ako med a potravinové doplnky obsahujúce takúto látku predstavujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 1829/2003 "potraviny... obsahujú[ce] zložky, ktoré sú vyrobené z GMO". Takáto kvalifikácia platí nezávisle od toho, či pridanie predmetnej látky bolo úmyselné, alebo náhodné.

3.    Článok 3 ods. 1 a článok 4 ods. 2 nariadenia č. 1829/2003 sa musia vykladať v tom zmysle, že keď implikujú povinnosť povolenia a dohľadu, pokiaľ ide o potravinu, nemožno analogicky na túto povinnosť uplatniť prah tolerancie, ktorý vo vzťahu k označovaniu stanovuje článok 12 ods. 2 toho istého nariadenia.

 

 That pollen is itself no longer a GMO when it has lost its ability to reproduce and is totally incapable of transferring genetic material

The directive on genetically modified organisms (GMOs)1 provides that such organisms may be released deliberately into the environment or placed on the market only when prior authorisation has been given.

Moreover, the regulation on genetically modified food2 provides that GMOs for food use, foodstuffs containing or consisting of GMOs, or foodstuffs produced from ingredients produced using or containing GMOs must be authorised before being placed on the market.

In 1998 Monsanto obtained marketing for the genetically modified MON 810 maize. This contains the gene of a bacterium producing toxins which destroy the larvae of a parasitic butterfly, infestation with which constitutes a danger for the development of the maize plant.

A dispute has arisen between Mr Bablok, an amateur beekeeper, and Freistaat Bayern (State of Bavaria, Germany), which owns a number of plots of land on which MON 810 maize has been cultivated for research purposes in recent years. In the vicinity of those plots of land, Mr Bablok produces honey both for sale and for his own personal consumption. Up to 2005, he also produced pollen for sale as a foodstuff in the form of a food supplement. In 2005, MON 810 maize DNA and genetically modified proteins were detected in the maize pollen harvested by Mr Bablok in beehives situated 500 metres from the plots of land belonging to Freistaat Bayern. Very small amounts of MON 810 maize DNA were also detected in a number of samples of Mr Bablok’s honey.

As he took the view that the presence of residues of genetically modified maize made his products unsuitable for marketing and for consumption, Mr Bablok brought legal proceedings against Freistaat Bayern before the German courts, in which four other amateur beekeepers joined.

The Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Bavarian Higher Administrative Court, Germany) observed that, once the disputed pollen is incorporated into the honey or pollen-based food supplements, it loses its capability to fertilise. That court seeks clarification as to the consequences of that loss. It has asked the Court of Justice, primarily, whether the mere presence, in the apicultural products in question, of genetically modified maize pollen which has lost its ability to reproduce has the consequence that those products may not be placed on the market without authorisation.

1 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC (OJ 2001 L 106, p. 1), as amended by Regulation No 1829/2003 and by Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 (OJ 2003 L 268, p. 24).

2 Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed (OJ 2003 L 268, p. 1).

In its judgment delivered today, the Court observes, first, that the pollen in question may be classified as a GMO only if it is an ‘organism’ within the meaning of the directive and the regulation, that is to say, if it is a ‘biological entity capable’ either of ‘replication’ or of ‘transferring genetic material’. It holds in that regard that, since it is common ground that the pollen in question has lost all specific and individual ability to reproduce, it is for the referring court to determine whether that pollen is otherwise capable of ‘transferring genetic material’, taking due account of the scientific data available and considering all forms of scientifically-established transfer of genetic material.

The Court concludes that a substance such as pollen derived from a variety of genetically modified maize, which has lost its ability to reproduce and is totally incapable of transferring the genetic material which it contains, no longer comes within the scope of that concept.

The Court goes on to hold that, nevertheless, products such as honey and food supplements containing such pollen constitute foodstuffs which contain ingredients produced from GMOs within the meaning of the regulation. In that regard, it finds that the pollen in issue is ‘produced from GMOs’ and that it constitutes an ‘ingredient’ of the honey and pollen-based food supplements. As regards the honey, the Court observes that pollen is not a foreign substance or an impurity, but rather a normal component of honey, with the result that it must indeed be classified as an ‘ingredient’. The pollen in question consequently comes within the scope of the regulation and must be subject to the authorisation scheme provided for thereunder before being placed on the market.

The Court observes that that authorisation scheme for foodstuffs containing ingredients produced from GMOs applies irrespective of whether the pollen is introduced intentionally or adventitiously into the honey.

Lastly, the Court holds that the authorisation obligation exists irrespective of the proportion of genetically modified material contained in the product in question.

 

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.