Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

VÝUKA

Povinné štátne skúšky pre ŠP VVL: Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat                                      

Názov študijného predmetu:     Choroby včiel

Zaradenie do výučby a rozsah:  ŠO VVL, IV. ročník LS (1/1z)

Vedúci študijného predmetu:    doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

 

Stručná charakteristika študijného predmetu

Predmet „Choroby včiel“ si kladie za úlohu oboznámiť poslucháčov s problematikou chovu včiel, jednotlivých technológiách chovu a odchovu včiel, oboznámiť ich so základnými teoretickými a praktickými vedomosťami o anatómii a fyziológii včiel. Hlavný dôraz je venovaný infekčným, inváznym chorobám a chorobám z prostredia, ich diagnostike, terapii a profylaxii. Výučba sa zaoberá aj vzťahom a interakciami medzi včelami a životným prostredím a včelou ako bioindikátorom životného prostredia, kumuláciou cudzorodých látok, ich vplyvom na zdravotný stav, produkciu a reprodukciu.

Osnova predmetu je vypracovaná na základe potrieb veterinárnych lekárov v praxi
a laboratórií ŠVPU, podľa požiadaviek ŠVPS SR a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú chovom včiel ako aj životným prostredím a ekológiou.

 

Udelenie zápočtu: úspešné absolvovanie záverečného zápočtového testu

 

Osnova prednášok

 

1. História chovu včiel                                                                                                   

2.    Včelárstvo, význam včiel pre poľnohospodárstvo a ekológiu                                 

3. Včelstvo v zoologickom systéme                                                                               

4. Rozšírenie základných druhov včiel                                                                          

5.    Včelstvo – zloženie a chovanie včiel                                                                        

6. Rozdelenie  práce a feromóny                                                                               

7. Anatómia a fyziológia včiel - vonkajšia kostra,  tráviace orgány, dýchací a cirkulačný systém                                                                                                                    

8. Neinfekčné choroby včiel a včelieho plodu                                                               

9. Toxikológia - otravy včiel a včelieho  plodu POR a otravy spôsobené priemyselnou  výrobou                                                                                               

10. Biologické obranné mechanizmy včelstva voči  chorobám a škodcom                  

11. Význam chovu čmeliakov                                                                                        

12. Národný program eradikácie moru včelieho plodu                                                 

13. Dopad používania liečiv na med                                                                              

 

   Osnova praktických cvičení

 

1.    Stanovište včelstiev, obydlie včiel, včelársky  inventár - prehliadka úľov, ich zloženie, spôsoby  použitia                                                                                     

2. Anatómia a fyziológia včiel - prezeranie rozdielov u  matky, trúda a robotnice, pitva včely, vypreparovanie  orgánov                                                                                

3. Diagnostika chorôb včelieho plodu - laboratórna  diagnostika moru včelieho plodu, kultivácia,  ofarbenie, biochemické testy                                                                   

4. Diagnostika chorôb včelieho plodu - laboratórna  diagnostika hniloby včelieho plodu, kultivácia,  ofarbenie, biochemické testy                                                                               

5. Choroby dospelých včiel - vírusové ochorenia - pôvodcovia, klinické príznaky, prevencia,  terapia - veterinárno-ochranné opatrenia                                                     

6. Choroby včelieho plodu - zvápenatenie a  skamenenie včelieho plodu - pôvodcovia, klinické  príznaky, laboratórna  diagnostika, prevencia, terapia, veterinárno-ochranné  opatrenia                                                                                                           

7.    Choroby dospelých včiel: plesne a jednobunkovce - laboratórna  diagnostika nozémovej a meňavkovej nákazy - pôvodcovia, klinické príznaky, prevencia,  terapia - veterinárno-ochranné opatrenia, vypreparovanie tráviacej sústavy a Malpighiho žliaz, príprava  preparátov na diagnostiku                                                                                        

8. Choroby dospelých včiel - roztočíková nákaza - pôvodcovia, klinické príznaky,  prevencia a terapia, veterinárno-ochranné opatrenia, vypreparovanie vzdušníc, prezeranie zmien na vzdušniciach,  príprava preparátu zo vzdušníc                          

9. Choroby dospelých včiel - klieštiková nákaza - pôvodcovia, klinické príznaky,  prevencia a terapia, veterinárno-ochranné opatrenia, metódy zisťovania  V. destructor na včelách, melive a plode, diferenciácia  jednotlivých štádií V. destructor                 

10. Choroby dospelých včiel – Tropilaelaps spp. a Aethina tumida - pôvodcovia, klinické príznaky,  prevencia a terapia, veterinárno-ochranné opatrenia

11. Škodcovia včiel                                                                                                       

12. Choroby čmeliakov                                                                                                 

13. Klinická prehliadka včelstva - zloženie  včelstva (plod, matka, robotnice, trúdy), zmeny na plode,  balenie a zasielanie vzoriek na ŠVÚ                           

 

 

Skúšobné okruhy pre VVL

 

 1. Včela medonosná (Apis mellifera) v ekosystéme.
 2. Význam včely v poľnohospodárstve.
 3. Význam čmeliakov.
 4. Biologické obranné mechanizmy včelstva.
 5. Pohlavný dimorfizmus včely medonosnej.
 6. Rozdelenie včelích chorôb.
 7. Vreckovitosť včelieho plodu.
 8. Mor včelieho plodu.
 9. Hniloba včelieho plodu.
 10. Askosferóza.
 11. Aspergilóza.
 12. Vírusové choroby včiel.
 13. Septikémia.
 14. Melanóza včelích matiek.
 15. Nozémová nákaza včiel.
 16. Meňavkovitosť včiel.
 17. Klieštikovitosť včiel.
 18. Roztočíkovitosť včiel.
 19. Tropilaelaps spp. a Aethina tumida
 20. Včeliarkovitosť včiel.
 21. Hnačka včiel a zápcha včiel.
 22. Otravy včiel.
 23. Víjačkovitosť včelstiev.
 24. Národný program eradikácie moru včelieho plodu.
 25. Nebezpečné nákazy včelieho plodu.
 26. Prenášanie včelích nákaz.
 27. Spôsob dezinfekcie pri včelích nákazách.
 28. Klinická prehliadka včelstva (makroprehliadka).
 29. Odber a zasielanie včelích vzoriek.
 30. Základné biologické pojmy u Apis mellifera.
 31. Choroby včelieho plodu.
 32. Tráviaca sústava.
 33. Malpighiho žľazy.
 34. Dýchacia sústava.
 35. Cirkulačný aparát.
 36. Príprava vzoriek na vyšetrenie.
 37. Vyšetrenie na nozemózu.
 38. Vyšetrenie na roztočíkovitosť.
 39. Entomózy.

 

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

vedúci predmetu

 

 

 

 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.